Sportende vrouwen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Faciliteit & Exploitatie

High tech campus biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan Health and Fitness activiteiten. High Five Health Promotion B.V. (High Five) verzorgt deze dienstverlening.

Artikel 2 Deelnemers

Aan Health and Fitness activiteiten kunnen deelnemen:

  1. Medewerkers in vaste of tijdelijke dienst, van high tech campus;
  2. Personen die niet in dienst zijn op de high tech campus maar die wel een relatie hebben met high tech campus;
  3. Uitzonderingen.

Voor uitzonderingen beslist High five over deelname.

Artikel 3 Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan Health and Fitness activiteiten verloopt digitaal via High Five Connect. Iedere deelnemer ontvangt  een persoonlijke account in High Five Connect. Deelnemers hebben via High Five Connect inzicht in testgegevens, trainingsprogramma’s, reserveringen en het rooster. Inschrijven is mogelijk via https://campuswellnesscenter.highfive.fit. High Five werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens de inschrijving wordt een nieuwe deelnemer expliciet gevraagd akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Bij aanmelding gaan deelnemers tevens akkoord met de Gezondheidsverklaring en dit reglement.

Artikel 4 Start deelname

Voordat de deelnemer start met het trainingsprogramma wordt er door High Five een intake en fitheidstest afgenomen. Behoudens zwaarwegende fysieke beperkingen, die door de deelnemer met de medewerkers van High Five in overeenstemming met de Gezondheidsverklaring worden gedeeld, kan direct aan Health and Fitness activiteiten worden deelgenomen.

Artikel 5 Melding blessures

Indien een deelnemer zich bewust is van een blessure of ander letsel, dient hij/zij dit voorafgaand aan de training te melden bij de High Five medewerker overeenkomstig de Gezondheidsverklaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van High Five geschiedt geheel op eigen risico. High tech campus of High Five kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële, persoonlijke of andere aard, voor verlies, vermissing of diefstal, tenzij deze het gevolg zijn van niet juist functionerende apparatuur ten gevolge van onjuist toezicht op het onderhoud van de apparatuur of onjuist toezicht op de veiligheid in de ruimte.

Artikel 7 Melden defecten en storingen

Wanneer een deelnemer merkt dat apparatuur niet correct functioneert, dient hij/zij dit direct te melden bij een High Five medewerker.

Artikel 8 Hygiëne

Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht. Iedere deelnemer dient de apparatuur en materialen na gebruik te reinigen en/of op te ruimen. Iedere deelnemer dient schone en nette trainingskleding en indoor schoenen te dragen. We adviseren badslippers te dragen in de natte ruimtes. Met nadruk wordt verzocht om alle ruimtes netjes achter te laten en geen persoonlijke eigendommen achter te laten na de openingstijden. Achtergebleven goederen kunnen door High Five uit de ruimtes en lockers worden verwijderd.

Artikel 9 Eten en drinken

Het is verboden etenswaren te nuttigen in de trainingsruimtes. Trainen met kauwgom is verboden. Drinken in de trainingsruimte is alleen toegestaan uit een zelf meegebrachte bidon.

Artikel 10 Openingstijden

Alle deelnemers mogen, binnen de openingstijden, onbeperkt gebruik maken van de Health and Fitnessfaciliteiten. Actuele openingstijden en de activiteiten staan vermeld op het overzicht reserveerbare lessen op de persoonlijke pagina in High Five Connect. Tijdens vakantieperiodes kan er een alternatief rooster worden gehanteerd. Deelnemers kunnen zich voor deelname aan groepslessen en andere activiteiten via High Five Connect inschrijven. Indien verhinderd, verzoeken we deelnemers uiterlijk een uur voor de les de reservering te annuleren, dit om andere deelnemers in staat te stellen alsnog deel te nemen aan de groepsles of activiteit.

Artikel 11 Roosterwijzigingen

High Five kan in overleg met de High tech campus roosterwijzigingen doorvoeren.

Artikel 12 Betaling eigen bijdrage

Betalingen voor de Health and Fitness activiteiten geschiedt via automatische incasso. Indien betaald wordt via automatische incasso, dient er voorafgaand aan deelname ook een incassomachtiging te worden ondertekend. Terugkerende kosten voor Health and Fitness activiteiten (bv abonnementen) worden per vooruitbetaling voldaan. Eventuele prijsverhogingen worden tenminste 2 weken van te voren gecommuniceerd. Indien een prijswijziging plaatsvindt heeft de deelnemer het recht om binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. De mogelijkheid tot ontbinden is niet van toepassing op basis van het [DeStatis]/[CBS]-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of zakelijke dienstverlening, noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet.

Artikel 13 Opzegging

Als de deelnemer een abonnement met een looptijd van 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij/zij dit doen tegen het einde van de abonnementsduur, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Als een abonnement niet tijdig wordt opgezegd dan loopt het abonnement na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. Een deelnemer kan een abonnement voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen schriftelijk per e-mail gestuurd te worden naar fitnesshtc@highfive.fit.  Iedere deelnemer wordt gevraagd een reden af te geven voor de opzegging. Ontvangen e-mails worden door High Five bevestigd en verwerkt.  Deelnemers mogen een abonnement gedurende de looptijd opzeggen als:

-de deelnemer (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander werkadres/woonadres krijgt en het voor de deelnemer niet meer mogelijk is gebruik te maken van de Health and Fitness activiteiten.

-het voor de deelnemer als gevolg van een, op het moment van de opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de Health and Fitness activiteiten.

Abonnementen kunnen bij blessure of zwangerschap ook tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 14 Klachten en /of verbetersuggesties

High Five heeft een klachtenprocedure, indien een deelnemer klachten en / of verbetersuggesties heeft, kunnen deze rechtstreeks gemeld worden bij een High Five medewerker deze zal zorgen dat de klacht wordt behandeld en geregistreerd. Klachten en suggesties kunnen ook worden doorgeven via de website: https://www.highfive.fit/suggestie-klacht

Artikel 15 Foto en filmopnamen

Het maken van foto’s en filmopnames is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van de communicatieafdeling van High Five en High tech campus.

Artikel 16 Reglement

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement. Het actuele reglement is op ieder moment via de persoonlijke pagina in te zien https://campuswellnesscenter.virtuagym.com/webshop/terms-and-conditions. High Five en High tech campus behouden zich het recht de huisregels aan te passen.

Artikel 17 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist High Five.